Biyoteknoloji Derneği Tüzüğü

Madde 1:

 

Derneğin adı "Biyoteknoloji Derneği" dir. Derneğin merkezi Ankara'dır.

 

Madde 2:

 

Derneğin Amaç ve Ödevi:

Derneğin amacı Biyoteknoloji ve sanayi ile ilgili bütün konuları ele almaktır. Dernek "Biyokimya, Mikrobiyoloji ve Kimya Mühendisliği'nin imkânları ile mikroorganizmaların, enzimlerin, doku kültürlerinin başarıyla ve ekonomik olarak kullanılmasını sağlayacak olan yöntem ve teknikleri araştıran, bulan ve bunları tanımlayan, Biyoteknoloji ve sanayi alanında karşılaşılan tüm sorunları ve bunlara ait çözüm yollarını halka, kamu veya özel kurum ve kuruluşlara tanıtmayı ve onlarla işbirliğinde bulunmayı, üyelerini yukarıdaki hedeflere bir birlik halinde yöneltmeyi ve onlara yardımcı olmayı "amaç" edinir. Bu amaçla, diğer ülkelerde yapılan çalışmaları izler ve amaçlarına uygun yayınlar yapar; seminerler, konferanslar, kurslar, yarışmalar, sergi ve geziler düzenler. Dernek politika ile uğraşmaz.

 

Madde 3:

 

Üyeler:

Derneğin iki çeşit üyesi vardır.

1) Asil Üyeler

2) Onursal Üyeler

 

T.C. Dernekler Kanunu'na göre bir dernekte üye olma hakkına sahip ve aşağıdaki koşullara uygun kişiler bu derneğe üye olabilirler.

 1. a) Asil Üyelik Koşulları:

Biyokimya, Mikrobiyoloji ve Kimya Mühendisliği eğitim ve öğretim programlarının ağırlıklı olduğu lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarından (Fermantasyon Teknolojisi, Biyoteknoloji, Endüstriyel Mikrobiyoloji, Gıda Teknolojisi, Gıda Mühendisliği, Süt Teknolojisi, Kimya ve Kimya Mühendisliği, Biyoloji, Orman Mühendisliği, Tıp, Veteriner, Eczacılık vb.) mezunu olmak, bu kurumlarda öğretim elemanı ve görevlisi olarak çalışmak. Biyoteknoloji ile ilgili sanayi uygulayıcısı (kuruluş sahibi veya müdürü) ve ilgili kamu kuruluşları yöneticisi olmak. Biyoteknoloji ile ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında en az üç yıldan beri çalışan, lisans ve lisansüstü eğitim görmüş olanlar. Üyelik müracaatı yazılı olarak yapılır. Her üye yazılı bildirmek kaydıyla dernek üyeliğinden ayrılma hakkına sahiptir.

 1. b) Onursal Üyelik Koşulları:

Asil üyelik koşullarına uygun yabancı uyruklulara ve dernek amaçlarına uygun çalışma yapanlara, Türk Biyoteknolojisi'ne yararı dokunanlara Yönetim Kurulu kararı ile Onursal Üyelik verilebilir. Onursal Üyelik kabulü 10 gün içinde mahallin en büyük Mülki Amirine bildirilir.

 

Madde 4:

 

Üyeliğe müracaat edenlerin üyelikleri Yönetim Kurulu Kararı ile oluşur. İstek en geç 30 gün içinde sonuçlandırılır.

 

Madde 5:

 

Ödenti ve Üyelikten Çıkarma:

 1. Dernek Üyeleri Genel Kurulun saptadığı miktarda ve bir defaya mahsus olmak üzere "Giriş Ödentisi" verirler. Üyeler ayrıca, Genel Kurulca saptanan üyelik aidatını ödemek zorundadırlar. Tüzüğe ve dernek amaçlarına aykırı davrananlar ve 6 ay üst üste aidatlarını iki yazılı ikaza rağmen ödemeyenler Yönetim Kurulu Kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Bu kişiler isterlerse yapılan işleme ilk eski borçlarını ödemek kaydıyla yeniden üye alınabilirler.

 

Madde 6:

 

Derneğin organları şunlardır:

 1. a) GENEL KURUL
 2. b) YÖNETİM KURULU
 3. c) DENETLEME KURULU

 

Madde 7:

 

Genel Kurul iki yılda bir Mayıs ayında Yönetim Kurulunun daveti ile olağan toplantısını yapar. Toplantı günü, yeri, saati ve gündemi en az 15 gün önceden iki gazetede ilan edilmekle beraber, üyelerin adreslerine yazılarak bildirilir. Ayrıca toplantı 15 gün önceden mahallin en büyük Mülki Amirine bildirilir. Bu bildirime toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste de eklenir. Toplantı ilan ve bildirilerinde, ilk toplantıda çoğunluk sağlanmaması halinde ikinci toplantının günü, saati ve yeri belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Madde 8:

 

Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. a)Yönetim ve Denetleme Kurulları'nın üyelerini seçmek
 2. b)Yönetim ve Denetleme Kurulları'nın raporlarını, hesaplarını ve bilançolarını tetkik ederek kabul veya reddetmek, Yönetim Kurulu'nu ibraz etmek
 3. c)Yeni dönem bütçesini tetkik ve kabul etmek
 4. d)Tüzüğü değiştirmek
 5. e)Derneğin feshini veya tasfiyesini kararlaştırmak.

 

Madde 9:

 

Genel Kurul Asil Üyelerin en az 1/5'inin, Yönetim Kurulu’nun, Denetim Kurulu'nun istek ve davetleriyle olağanüstü toplantıya çağrılır.

 

Madde 10:

 

Genel Kurul merkezde bulunan üyelerle şubelerinden ve şube temsilen gelecek olan delegelerden oluşur. İlk toplantı Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan üye ve delegelerin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla, tüzük değişikliği veya derneğin feshi hallerinde ise 2/3'ünün katılmasıyla toplanır. Yeterli çoğunluk sağlanamazsa toplantı ertelenir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. İkinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Genel Kurul bir başkan ve yeteri kadar yardımcı ve yazman seçerek çalışmalarına başlar. Genel Kurul'da kararlar salt çoğunlukla alınır. Ancak Tüzük değişikliği veya derneğin feshine ilişkin kararlar ise, bulunanların 2/3'ünün çoğunluğu ile alınır.

 

Madde 11:

 

Genel Kurul, Yönetim Kurulu için 7 asil, 7 yedek, Denetleme Kurulu için 3 asil, 3 yedek üye seçer.

 

Madde 12:

 

Genel Kurul aldığı kararlan yazılı olarak derneğin ikametgâh kapısına asmak sureti ile duyurur.

 

Madde 13:

 

Yönetim Kurulu görev paylaşımını şöyle yapar:

Başkan: Yönetim Kurulu'na başkanlık eder, görevlerin yürütülmesini sağlar.

Başkan Yardımcısı: Başkanın yardımcısıdır ve yokluğunda onu temsil eder.

Genel Sekreter: Üyelerle ilişkileri düzenler, üye kayıt defteri, karar defteri ve gelen giden evrak defterini tutar.

Yayın Yönetmeni: Derneğin yayın çalışmalarını düzenler.

Eğitim ve Tanıtım Yönetmeni: Seminerler, kurs ve konferanslar gibi çalışmaları düzenler.

Sayman: Ödentileri toplar, derneğin gelir ve gider, bütçelerin hesap ve bilanço defterini tutar.

Üye: Yayın ve eğitim tanıtma yönetmenlerine yardımcı olur.

 

Madde 14:

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

 1. a) Dernekler Kanunu'nun 62. maddesinde öngörülen kanuni defterlerini tutmak.
 2. b) Derneğin bütçesini Genel Kurula sunmak üzere hazırlamak ve harcamalarını Genel Kurulca onaylanmış bütçeye göre yapmak.
 3. c) Demek amaçlarını gerçekleştirecek çalışmalar yapmak, gerekirse bu çalışmalar için özel çalışma grupları kurmak (Yayın Grubu, Seminerler Grubu, Bilimsel Tetkikler Grubu, Geziler Grubu, Tüzük Yenileme Grubu vb.). Bu gruplara Yönetim Kurulundan ayrı, yeter sayıda asil üye seçilir. Çalışmalara Başkan ve ilgili Yönetim Kurulu üyeleri de katılabilir. Bu özel gruplar Yönetim Kurulu'na karşı sorumludurlar ve denetimi altında çalışırlar.

 

Madde 15:

 

Yönetim Kurulu, asil üye tüm sayısının yarıdan bir fazlası ile ayda en az bir defa toplanır ve kararları hazır bulunanların çoğunluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın görüşü geçerlidir.

 

Madde 16:

 

Yönetim Kurulunca özür kabul edilebilecek haller dışında bir yılda üç defa Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üye Yönetim Kurulu üyeliğinden düşer ve yerine sıradaki üye alınır.

 

Madde 17:

 

Dernek Denetleme Kurulu'nun görev ve yetkileri:

 1. a) Derneğin hesaplarını ve buna ilişkin bütün işlemlerini en az 6 ayda bir defa denetime tabi tutarak düzenleyeceği raporun bir suretini dosyasında saklamak, bir diğerini ise bilgi edinilmesi için imza karşılığında Yönetim Kuruluna vermek,
 2. b) Derneğin hesap işleriyle Yönetim Kurulunun hazırladığı yeni bütçe hakkında raporunu Genel Kurula sunmak üzere hazırlamak.

 

Madde 18:

 

Derneğin gelirleri:

 1. a) Asil üyelerin ödentileri,
 2. b) Asil üyelerin, Derneğin yararlanmasını sağlayacağı yayınlarından ve derneğin aracılık edeceği, tüzüğe uygun başka işlerden elde edecekleri gelirlerin %10’u,
 3. c) Dernek yayınlarından ve diğer çalışmalardan elde edilecek gelirler,
 4. d) Müessese ve şahısların yapacakları bağış, yardımlar.

 

Madde 19:

 

Şube açılması: Merkezde kayıtlı en az 10 asil üyesi bulunan 7 müteşebbis üye yazılı müracaatları ile şube açmak isteğinde bulunabilirler. 10 asil üye bulunan illerdeki üyeler en yakın şube merkezine kayıt olabilirler.

 1. a) Genel Kurul, şube açmak isteğini inceleyerek karar verir,
 2. b) Şube merkez bünyesinden ayrı müteala edilemez ve tüzel kişiliği yoktur,
 3. c) Şube açılmasına karar verilince, Merkez Yönetim Kurulu, o yerdeki müteşebbis üyelerden üçüne Şube Genel Kurulu toplama yetkisi ve sorumluluğu verir. Bu Genel Kurul, Şube Yönetim Kurulunu ve Denetleme Kurulunu seçer.
 4. d) Şube Genel Kurulu iki yılda bir defa en geç mart ayında şube üyelerinin katılmasıyla toplanır. Genel Kurulda en fazla oy alan 5 kişi Şube Yönetim Kurulu asil üyesi ve diğer 5 kişide yedek üyesi olurlar. Genel Kurul ayrıca bir asil bir yedek olmak üzere iki adet denetçi seçer. Şube Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi arasında Başkan, Yazman ve Sayman seçerek tüzüğün 13. ve 14. maddelerindeki görevleri yapar.
 5. e) Şubeler her yıla ait çalışma raporlarını, Genel Kurulların toplantısını izleyen 15 gün içerisinde merkeze gönderiler.
 6. f) Şubeler Merkez Genel Kuruluna katılmak üzere Şube Genel Kurulunda kayıtlı üyelerin %10'unu delege olarak seçer.

 

Madde 20:

 

Derneğin tutacağı defterler: 2908 sayılı Dernekler Kanunu'na dayalı olarak yayınlanan "Derneklerin Tutacakları Defter, Muhasebe, Hesap Kayıtları ile ilgili Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik"de belirtilen defterleri tutar. Tutulacak Defterlerin noterden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

Madde 21:

 

Şubeler esas olarak kendi gelirleriyle idare olurlar. Merkez Yönetim Kurulu kararı ile şubelere yardım edilir.

 

Madde 22:

 

Şubenin ya kendi kendine ya da Genel Kurulca feshi halinde her türlü mallar ve para merkeze, Derneğin feshi halinde ise bütün mallar ve para Ziraat Mühendisleri Odasırna kalır.

 

Madde 23:

 

Tüzükteki boşluklar ve ihtilaflar halinde Dernekler Kanununun ve Medeni Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

 

Madde 24:

 

Derneğin Kurucu Heyeti:

Arif AKHAN, Atalay ARAL, Necla ARAN, Metin ATAMER, Ahmet CANBAŞ, A. Kemal GÖĞÜŞ, Ali GÜN, Ali MATUR, M. Hilmi PAMİR, Mehmet ÖRERLİ, Rafet SEÇKİN, Yılmaz SEKİM, Hüseyin ŞAHİNKAYA, A. Nazım TAYGUN, İsmail YAVAŞ, A. Ahmet YILDIRIMOĞLU, Ulgar GÜVENÇ, Feridun TOPALOĞLU, Deniz GÖKTAN.